Hedviga Májovská predsedníčkou ÚGKK SR

Hedviga Májovská sa dnešným dňom ujala výkonu funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na základe včerajšieho uznesenia slovenskej vlády č. 684.
 

Vláda SR na svojom zasadnutí 6. októbra 2010 prerokovala a schválila návrh Ing. Zsolta Simona, ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, na odvolanie JUDr. Štefana Moyzesa z postu predsedu ÚGKK SR s okamžitou platnosťou. Ministri následne rozhodli o menovaní Ing. Hedvigy Májovskej do funkcie predsedníčky ÚGKK SR dňom 7.10.2010.

Štefan Moyzes pracoval na košickom katastrálnom odbore katastrálneho úradu na pozícii vedúci právnik (1993-1996), potom bol vedúcim katastrálneho odboru (1999-2002) a v 2003 sa stal prednostom Katastrálneho úradu v Košiciach. Vláda SR ho uznesením č. 918 z 31. októbra 2006 s účinnosťou od 1.11.2006 vymenovala do funkcie predsedu ÚGKK SR.

Hedviga Májovská bola vedúcou odboru koordinácie a dokumentácie na Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava (GKÚ), ktorý je rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti ÚGKK SR. Od 1. septembra 2003 viedla ústav až do 5. marca 2008, keď ju Štefan Moyzes odvolal zo stoličky riaditeľky GKÚ.

Zdroj: Geoinformatika.sk podľa rokovania.sk, skgeodesy.sk
Foto Hedviga Májovská: Geoinformatika.sk
Foto Štefan Moyzes: skgeodesy.sk

Lokalizácia

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava
Slovakia
48° 9' 27.3132" N, 17° 10' 19.2036" E

Komentáre

Mzdové ohodnotenie predsedníčky ÚGKK SR

Na základe rozhodnutia vlády SR zo dňa 3.11.2010 má Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, s účinnosťou od 7. októbra 2010 nasledovné mzdové ohodnotenie: funkčný plat vo výške 2009 Eur mesačne, paušálna náhrada vo výške 1 132 Eur mesačne.

životopis Štefana Moyzesa podľa internetovej stránky ÚGKK

JUDr. Štefan Moyzes

Narodil sa 7.9.1948 vo Vranove nad Topľou. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Profesijný osud ho hneď po skončení štúdií nasmeroval do oblasti riadenia a organizovania právnej agendy a najmä majetkovo-právneho usporiadania nehnuteľností pre prípravu investičnej výstavby a pre privatizačný proces vo všetkých štátnych podnikoch. V rokoch 1993 – 1996 pracoval na vtedajšom katastrálnom odbore Katastrálneho úradu v Košiciach vo funkcii vedúceho právnika.

Pri krátkom pôsobení v bankovej sfére v rokoch 1997 – 1998, zabezpečoval obchod s nehnuteľnosťami a výkon záložných práv k nehnuteľnostiam. V rokoch 1999 – 2002 pôsobil ako vedúci katastrálneho odboru na Krajskom úrade v Košiciach. V roku 2003 nastúpil do funkcie prednostu Katastrálneho úradu v Košiciach, kde až do svojho menovania na pozíciu predsedu ÚGKK SR zabezpečoval práce spojené s organizovaním a riadením výkonu štátnej správy na úseku katastra. Zároveň od roku 1993 bol aktívny v rozmanitých rezortných odborných komisiách a poradných orgánoch: Rozkladová komisia predsedu ÚGKK SR, Redakčná rada Katastrálneho bulletinu, Komisia ÚGKK SR na overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad i v ad hoc pracovných skupinách súvisiacich s návrhmi noviel všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti geodézie, kartografie a katastra.

Svoje odborné skúsenosti z oblasti katastra nehnuteľností prezentoval JUDr. Štefan Moyzes v rámci prednáškových aktivít na rozmanitých odborných fórach. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 918 z 31. októbra 2006 s účinnosťou od 1.11.2006 bol menovaný do funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Zdroj: skgeodesy.sk

životopis Hedvigy Májovskej podľa internetovej stránky ÚGKK

Osobné údaje:

 • Meno, priezvisko: Ing. Hedviga Májovská
 • Miesto narodenia: Lučenec
 • Trvalé bydlisko: Bratislava
 • Stav: vydatá, 1 dieťa

Ukončené vzdelanie a priebeh zamestnania:

 • 1978-1983: Stavebná fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor geodézia a kartografia
 • 1983–1993: Geodetický ústav, n. p. (od r. 1991 Geodetický a kartografický ústav Bratislava - GKÚ)
 • 1993-1999: vedúca oddelenia vecných úloh v GKÚ
 • 1999: vedúca oddelenia štátnych hraníc v GKÚ
 • 2000-2003: vedúca odboru koordinácie a dokumentácie v GKÚ
 • 2004-2008: riaditeľka Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
 • 2008-2010: súkromný sektor - projektová manažérka a manažérka vonkajších vzťahov
 • od 7.10.2010: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Ing. Hedviga Májovská má zásluhu na príprave, realizácii a uvedení do prevádzky elektronického portálu katastra nehnuteľností, pričinila sa o budovanie Slovenskej priestorovej observačnej služby a úspešne referovala na viacerých domácich aj medzinárodných konferenciách. Ing. Hedvigu Májovskú do funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uviedol minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon 7. októbra 2010.

Zdroj: skgeodesy.sk

Orientačná mapa

Javascript is required to view this map.